เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [22 พฤศจิกายน 2565]
ลอยกระทงประจำปี 2565 [11 พฤศจิกายน 2565]
ลอยกระทง 2565 [2 พฤศจิกายน 2565]
ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเพื่อแจ้งนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงตลาด [28 ตุลาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

info ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะ
รอปรับปรุง

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : สายตรง081-1188446
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : สายตรง081-1188446
นายชัยญา ภูพานใบ
ปลัดเทศบาล
โทร : สายตรง 061-0798676
นายชัยญา ภูพานใบ
ปลัดเทศบาล
โทร : สายตรง 061-0798676
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติ sitemap
วันนี้ 239
เดือนนี้5,596
ทั้งหมด214,137


folder ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
คู่มือรับสมัครนายก สมาชิกเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview428
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview400
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview391
คู่มือปฏิบัติงานผอ. และ กกต.ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview567
บทบาทหน้าที่นายทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview376

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
24/11/2565
24/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
24/11/2565
24/11/2565
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น]
[รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]
สน.คท.
23/11/2565
24/11/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
[เอกสารแนบท้าย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ