เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
camera_alt ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนดอนหัน [25 กันยายน 2566]
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนเมืองใหม่ [25 กันยายน 2566]
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชนสันติสุข [25 กันยายน 2566]
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชนศรีเจริญ [25 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

info ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะ
รอปรับปรุง

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : สายตรง081-1188446
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : สายตรง081-1188446
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติ sitemap
วันนี้ 135
เดือนนี้5,539
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)43,291
ทั้งหมด 234,636


folder ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
คู่มือรับสมัครนายก สมาชิกเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview470
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview437
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview429
คู่มือปฏิบัติงานผอ. และ กกต.ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview641
บทบาทหน้าที่นายทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview413

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย