messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
play_arrow ข่าวกิจกรรม
การชำระภาษีแบบออนไลน์


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

https://www.facebook.com/nsp2558/videos/1510023306217292

camera_alt ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ครั้งที่2[22 เมษายน 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567[1 เมษายน 2567]
หนังสือแจ้งประเมินภาษี[22 มีนาคม 2567]
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566[21 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566
บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : สายตรง081-1188446
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : สายตรง081-1188446
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-4613215
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-4613215
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
folder มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธ
folder มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
folder มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
folder มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
folder มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

สถิติ sitemap
วันนี้ 10
เดือนนี้1,353
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)46,471
ทั้งหมด 280,000


folder ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview183
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187
คู่มือรับสมัครนายก สมาชิกเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview534
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview495
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview486
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย