เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทร.042-353954 โทรสาร.042-353109


account_box ผู้บริหาร
นายจรูญ เกลียวทอง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 091-3706094
นายจรูญ เกลียวทอง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 091-3706094
นายบังอร บุญครอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 084-3913324
นายบังอร บุญครอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 084-3913324
นางสาวปิติพร สุกขันต์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
นางสาวปิติพร สุกขันต์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
นายแสงจันทร์ สายธนู
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 062-5289842
นายแสงจันทร์ สายธนู
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 062-5289842
นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 086-2185032
นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 086-2185032
account_box ฝ่ายสภา
นายสุนทร นาใจเย็น
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-8722451
นายสุนทร นาใจเย็น
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-8722451
ดาบตำรวจหาญ ป้านภูมิ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 091-8611491
ดาบตำรวจหาญ ป้านภูมิ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 091-8611491
นายถนอม ใตรเสนีย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-2608646
นายถนอม ใตรเสนีย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 081-2608646
นายวิเชียร ศรีพันธบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 062-1593536
นายวิเชียร ศรีพันธบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 062-1593536
นางกุศล ภูมิ่งศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 091-8566121
นางกุศล ภูมิ่งศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 091-8566121
นางเปรมปรี ฝุ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 097-2470054
นางเปรมปรี ฝุ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 097-2470054
นายสุนี ศรีดาหลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-9547613
นายสุนี ศรีดาหลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 081-9547613
นางพชรมน แก้วพลน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 080-1959969
นางพชรมน แก้วพลน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 080-1959969
นางอรพิน จันทรเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 064-9035996
นางอรพิน จันทรเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 064-9035996
นายสนัด แก้วอำไพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 080-0058979
นายสนัด แก้วอำไพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

โทร : 080-0058979
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยญา ภูพานใบ
ปลัดเทศบาล
โทร : 061-0798676
นายชัยญา ภูพานใบ
ปลัดเทศบาล
โทร : 061-0798676
นายสุวิทย์ วรยศ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-4027823
นายสุวิทย์ วรยศ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-4027823
นางเยาวภา ทาน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-7395387
นางเยาวภา ทาน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 095-7395387
นางกิตติยา สลับศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 094-4142964
นางกิตติยา สลับศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 094-4142964
นางสาวศศิวรรณ มีมาก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวศศิวรรณ มีมาก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางจารุณี โยเหลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 080-0072579
นางจารุณี โยเหลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 080-0072579
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกราชัน ดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 063-7736258
จ่าเอกราชัน ดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร : 063-7736258
นางไปรยา เกลียวทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 083-1455677
นางไปรยา เกลียวทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

โทร : 083-1455677
นางสาวออรดี พาน้อย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวออรดี พาน้อย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
account_box สำนักปลัด
นายชัยญา ภูพานใบ
ปลัดเทศบาล
นายชัยญา ภูพานใบ
ปลัดเทศบาล
นายสุวิทย์ วรยศ
รองปลัดเทศบาล
นายสุวิทย์ วรยศ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวศศิวรรณ มีมาก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0850068550
นางสาวศศิวรรณ มีมาก
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0850068550
จ่าเอกราชัน ดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ่าเอกราชัน ดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางวรรณภา จำปาวัตตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นางวรรณภา จำปาวัตตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นายชอบ เฮ้าทา
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
นายชอบ เฮ้าทา
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
นายกัมพล สาสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกัมพล สาสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ชลลดา ตาเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ชลลดา ตาเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายประธาน พรหมบ้านสังข์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นายประธาน พรหมบ้านสังข์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นายมานพ พระระฆัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมานพ พระระฆัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางน้ำฝน ไชยสงค์
นักการ
นางน้ำฝน ไชยสงค์
นักการ
น.ส.วนิดา เวียงแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
น.ส.วนิดา เวียงแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
น.ส.พชรอร พลบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
น.ส.พชรอร พลบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนวลละออ ชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนวลละออ ชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สุวภัทร ถูปาอ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
น.ส.สุวภัทร ถูปาอ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายจิรศักดิ์ วิชาเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายจิรศักดิ์ วิชาเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมาน สุราช
พนักงานขับรถยนต์
นายสมาน สุราช
พนักงานขับรถยนต์
นายคมสัน บุญครอง
พนักงานขับรถยนต์
นายคมสัน บุญครอง
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วัดเกลี้ยพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วัดเกลี้ยพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ วิเศษสุนทร
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ วิเศษสุนทร
พนักงานขับรถยนต์
นางสุกันยา กองปราบ
แม่บ้าน
นางสุกันยา กองปราบ
แม่บ้าน
นายเจษฎา ใจรั
คนงานทั่วไป
นายเจษฎา ใจรั
คนงานทั่วไป
นายสมคิด กงวงษ์
พนักงานดับเพิลง
นายสมคิด กงวงษ์
พนักงานดับเพิลง
นายสมจิตร บุญครอง
พนักงานพับเพลิง
นายสมจิตร บุญครอง
พนักงานพับเพลิง
นายธีรยุทธ บุทศรี
พนักงานดับเพลิง
นายธีรยุทธ บุทศรี
พนักงานดับเพลิง
นายวัชระ นามวงษ์
พนักงานดับเพลิง
นายวัชระ นามวงษ์
พนักงานดับเพลิง
นายอภิสิทธิ์ ตระการ
พนักงานดับเพลิง
นายอภิสิทธิ์ ตระการ
พนักงานดับเพลิง
นายพิสิฐชัย ชัยคำภา
คนงานทั่วไป
นายพิสิฐชัย ชัยคำภา
คนงานทั่วไป
นายพุฒิพงศ์ บุญครอง
ภารโรง
นายพุฒิพงศ์ บุญครอง
ภารโรง
account_box กองคลัง
นางเยาวภา ทาน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเยาวภา ทาน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมยุรี มีชอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมยุรี มีชอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางณัฐชยา บุญพร้อม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางณัฐชยา บุญพร้อม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.สุกัญญา สงฆ์บุตดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.สุกัญญา สงฆ์บุตดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.พิธยา ขันวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.พิธยา ขันวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจิราภา โพธิผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางจิราภา โพธิผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางศิริรัตน์ หมื่นมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางศิริรัตน์ หมื่นมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นายสุรชัย หมื่นมา
ผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษี
นายสุรชัย หมื่นมา
ผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษี
น.ส.ปูนิ่ม ใจเย็น
นักการ
น.ส.ปูนิ่ม ใจเย็น
นักการ
account_box กองช่าง
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทองคำ ศรีอ่อน
นักการ
นายทองคำ ศรีอ่อน
นักการ
นายวุฒิชัย พานแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวุฒิชัย พานแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพงษ์พันธ์ จันทร์โยธา
พนักงานขับรถยนต์
นายพงษ์พันธ์ จันทร์โยธา
พนักงานขับรถยนต์
นายโกศล ทัพธานี
คนสวน
นายโกศล ทัพธานี
คนสวน
นายบุญส่วน บุญโฮม
คนงานทั่วไป
นายบุญส่วน บุญโฮม
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ แสงจันทร์
คนสวน
นายสมศักดิ์ แสงจันทร์
คนสวน
น.ส.เบญจวรรณ จันดาแพง
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.เบญจวรรณ จันดาแพง
พนักงานจ้างเหมา
account_box กองการศึกษา
นางจารุณี โยเหลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 080-0072579
นางจารุณี โยเหลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 080-0072579
นางสาวภัชชธิดา โสดา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภัชชธิดา โสดา
นักวิชาการศึกษา
นางสถิตย์พร จันทะขันธ์
ครู
นางสถิตย์พร จันทะขันธ์
ครู
น.ส.ยุภาพร สีหนาท
ครู
น.ส.ยุภาพร สีหนาท
ครู
นางกรองทอง รวมแก้ว
ครู
นางกรองทอง รวมแก้ว
ครู
นางภรณ์อนงค์ ธนานุภาพ
ครู
นางภรณ์อนงค์ ธนานุภาพ
ครู
นางรัตติกาล ปราบหลอด
ครู
นางรัตติกาล ปราบหลอด
ครู
นางรัตนา ทองภู
ครู
นางรัตนา ทองภู
ครู
น.ส.จินรัตน์ดา ศาสนสุพินธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.จินรัตน์ดา ศาสนสุพินธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายศักดิ์ทวี กองการ
ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายศักดิ์ทวี กองการ
ช่วยนักวิชาการศึกษา
น.ส.กัลยกร บุทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.กัลยกร บุทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ลัดดาวรรณ ทองผิว
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ลัดดาวรรณ ทองผิว
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.อมร ปฐพี
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.อมร ปฐพี
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรรณี ผูกพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรรณี ผูกพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิริลักษณ์ บุปผสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิริลักษณ์ บุปผสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสายรุ้ง พิมสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสายรุ้ง พิมสา
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุริยันต์ ชินสะอาด
ภารโรง
นายสุริยันต์ ชินสะอาด
ภารโรง
account_box กองสวัสดิการ
นางกิตติยา สลับศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางกิตติยา สลับศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
น.ส.ออรดี พาน้อย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
น.ส.ออรดี พาน้อย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
น.ส.ศศิรดา ยอดหนองคา
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.ศศิรดา ยอดหนองคา
นักพัฒนาชุมชน
นายทศพล พลพวก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายทศพล พลพวก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
น.ส.ฐิติรัตน์ พวงสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ฐิติรัตน์ พวงสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางไปรยา เกลียวทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางไปรยา เกลียวทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
น.ส.จุฑารัตน์ กะนะษาวงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
น.ส.จุฑารัตน์ กะนะษาวงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
นายวุฒิศักดิ์ ทิพย์ปัญญา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวุฒิศักดิ์ ทิพย์ปัญญา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสมชาย ไชยสงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมชาย ไชยสงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
น.ส.ปิยวดี กองการ
ผู้ช่วยสัตวบาล
น.ส.ปิยวดี กองการ
ผู้ช่วยสัตวบาล
น.ส.ศุภักษร สุขใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ศุภักษร สุขใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเข็มพร เหิรเมฆ
คนงานเก็บกวาดขยะ
นางเข็มพร เหิรเมฆ
คนงานเก็บกวาดขยะ
นางอัมพร กองดี
คนงานเก็บกวาดขยะ
นางอัมพร กองดี
คนงานเก็บกวาดขยะ
นายธีรวัฒน์ มีศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรวัฒน์ มีศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
นายสอน ดอนคำภา
พนักงานขับรถยนต์
นายสอน ดอนคำภา
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี เว้นบาป
คนงานประจำรถขยะ
นายมนตรี เว้นบาป
คนงานประจำรถขยะ
นายแสง บุญประคม
คนงานประจำรถขยะ
นายแสง บุญประคม
คนงานประจำรถขยะ
น.ส.นิตยา เคลือตาแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.นิตยา เคลือตาแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นางสุภาพร สุขณรงค์
พนักงานจ้างเหมา
นางสุภาพร สุขณรงค์
พนักงานจ้างเหมา
นายจันทร์ที เมืองดู่
พนักงานจ้างเหมา
นายจันทร์ที เมืองดู่
พนักงานจ้างเหมา
นายคำมี บัวนาค
พนักงานจ้างเหมา
นายคำมี บัวนาค
พนักงานจ้างเหมา
นายพลวัฒน์ กลางบุรัมย์
พนักงานจ้างเหมา
นายพลวัฒน์ กลางบุรัมย์
พนักงานจ้างเหมา
นายเริงฤทธิ์ คำมูลทรัพย์
พนักงานจ้างเหมา
นายเริงฤทธิ์ คำมูลทรัพย์
พนักงานจ้างเหมา
นายสมาง พานเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นายสมาง พานเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นายสุวิทย์ นันท์ชนะ
พนักงานจ้างเหมา
นายสุวิทย์ นันท์ชนะ
พนักงานจ้างเหมา
นายเสน่ห์ สุวรรณบล
พนักงานจ้างเหมา
นายเสน่ห์ สุวรรณบล
พนักงานจ้างเหมา
นายอุดม ขาวขำ
พนักงานจ้างเหมา
นายอุดม ขาวขำ
พนักงานจ้างเหมา
account_box สถานธนานุบาล
นางสาวสุพัตรา สัพโส
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นางสาวสุพัตรา สัพโส
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
น.ส.สุญาณี ผงบุญตา
พนักงานบัญชี
น.ส.สุญาณี ผงบุญตา
พนักงานบัญชี
นางมณีรัตน์ พูลสวัสดิ์
พนักงานรักษาสถานที่
นางมณีรัตน์ พูลสวัสดิ์
พนักงานรักษาสถานที่
นายวรวิทย์ นาวิเศษ
พนักงานเขียนตั๋ว
นายวรวิทย์ นาวิเศษ
พนักงานเขียนตั๋ว
นายสุรชัย หาญเชิงชัย
พนักงานรักษาของ
นายสุรชัย หาญเชิงชัย
พนักงานรักษาของ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายจรูญ เกลียวทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร. 091-3706094

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 81
เมื่อวาน 273
เดือนนี้ 3,958
เดือนที่แล้ว 7,149
ทั้งหมด 25,518