เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศ / คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประจำปี พ.ศ.2565 (เฉพาะส่วน)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
find_in_page คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบา กรณีไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เฉพาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo คำสั่ง เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo คำสั่ง เรื่งอแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน (กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ) ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file การมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน (กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1