messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สถานธนานุบาล
นางสาวสุพัตรา สัพโส
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นางสาวกนกวรรณ อุทาทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ พูลสวัสดิ์
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
นายวรวิทย์ นาวิเศษ
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล
นายเจษฎา ใจรัก
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย