ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อกีฬาเด็กโครงการกีฬาต้านยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง