ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้งฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง