ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งฯในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง