ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ภายใต้ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 27 รายการ ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง