ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง