ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ FB 135 จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง