ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มวันเวย์ จำนวน ๕๐๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง