ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง