ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง