ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ( น้ำดื่ม ) จำนวน ๒๐๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง