ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง