ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 28 คน )
เพศ
ชาย
65.63%
หญิง
34.38%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
39.02%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
24.39%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
19.51%
อื่นๆ
17.07%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
23.33%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
23.33%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
13.64%
พอใจมาก
27.27%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
22.73%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
16.00%
พอใจมาก
24.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ไม่มี