ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 32 คน )
เพศ
ชาย
78.57%
หญิง
21.43%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
37.78%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
24.44%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
20.00%
อื่นๆ
17.78%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
22.86%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
22.86%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
19.23%
พอใจน้อย
23.08%
พอใจน้อยที่สุด
19.23%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
16.00%
พอใจมาก
24.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
42.86%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
14.29%
พอใจมาก
42.86%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ไม่มี