เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทร.042-353954 โทรสาร.042-353109ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการตลาดนัดประชารัฐออมสินสร้างไทย ประจำปี 2563 ระหว่างธนาคารออมสิน กับ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย [29 เมษายน 2564]
กองสวัสดิการสังคมได้จัดทาโครงการฝึกอบรมผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ และทัศนศึกษาดูงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [29 เมษายน 2564]
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 165